Maatregelen in verband met coronavirus

In verband met het Coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. We hebben hieronder de belangrijkste op een rij gezet. Wilt u meer weten over de regelingen of wilt u concreet onze hulp bij het aanvragen van een van de regelingen, neemt u dan contact met ons op.

Werktijdverkorting / Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

UPDATE 17 maart 2020

Regeling Werktijdverkorting per direct ingetrokken. Wordt vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hierdoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

UPDATE 31 maart 2020

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Het UWV streeft ernaar dat werkgevers vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: uw omzet en uw loonsom

Omzet
Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moet u eerst de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dat bedrag vergelijkt u vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunt u ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als in het totale concern geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Voor wie?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd; er is geen onderscheid naar contractvorm. Voorwaarde is dan wel dat u uw flexwerkers door betaalt.

Let op: DGA’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen dus niet onder de NOW.

Aanvraag en uitbetaling
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket op 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. U geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Wilt u dat wij u helpen met de aanvraag, neemt u dan contact met ons op.

ZZP’ers

Bent u ZZP’er, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor ondernemers die in zwaar weer verkeren in de vorm van een lening. Als u de lening niet kan terugbetalen, wordt deze omgezet in een gift. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

UPDATE 17 maart 2020

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

UPDATE 25 maart 2020

Ook al is de regeling nog niet officieel in werking getreden, de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) heeft in het weekend van 21 maart al afgesproken dat aanvragen voor bijzondere bijstand die nu binnenkomen, al worden getoetst volgens de nieuwe soepele criteria. Ons advies voor die ZZP’ers bij wie het water aan de lippen staat, luidt dan ook: informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden om nu al een aanvraag te doen.

UPDATE 27 maart 2020

Om 16.30 uur heeft de regering de nieuwe regeling toegelicht. Vanaf 1 april treedt die officieel in werking (maar zoals gezegd, aanvragen kunnen afhankelijk van de gemeente al eerder worden ingediend). Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

Daarnaast kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

NB: Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief, die nu in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus, kunnen vanaf 16 maart tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan een bedrijf gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. Ondernemers, die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

UPDATE 17 maart 2020

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

UPDATE 25 maart 2020

Er is aanvullende informatie bekendgemaakt over de toepassing van de verruimde Borgstellingsregeling MKB (BMKB). De maximale looptijd van de regeling is acht kwartalen. De aflossing vindt lineair plaats of ineens aan het einde van de looptijd. De mogelijkheid om per maand of kwartaal af te lossen verschilt per financier en de klant betaalt 3,9% garantieprovisie aan de Staat bij het aangaan van de financiering in de BMKB. Is de financiering voor een rechtspersoon? In dat geval wordt geëist dat de meerderheidsaandeelhouder een borgstelling van 10% afgeeft.

Alle banken hebben inmiddels aangegeven mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de BMKB. Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen stellen ze een aantal voorwaarden. Dit verschilt per bank. Alle banken eisen echter dat ook overige steunmaatregelen zijn aangevraagd om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Dat wil zeggen: aanvraag werktijdverkorting / NOW en uitstel van belastingbetaling. Het doel is om de behoefte voor extern kapitaal zo laag mogelijk te houden. 

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De werkwijze verschilt per bank. ABN Amro zet automatisch de aflossingen én rente stop en u moet zich melden als u dit niet wenst. Bij de Rabobank moet u zelf actie ondernemen en aangeven dat u gebruik van de aflossingsstop wilt maken.

Bedrijven met een financiering hoger dan 2,5 miljoen moeten – evenals particuliere klanten – in contact treden met de bank voor het bespreken van maatwerkoplossingen. Aangezien de werkwijze per bank verschilt is ons advies dat u altijd zelf contact opneemt met uw bank.

Uitstel van betaling

Komt u door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de IB, VPB, de BTW en de loonheffing. U moet schriftelijk motiveren dat u door het Coronavirus in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zal de invordering direct stopgezet worden. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. Heeft u een BV? Vergeet dan niet bij het niet kunnen betalen van BTW en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen of deze terugdraaien.

UPDATE 25 maart 2020

Ook de waterschappen hebben toegezegd om ondernemers te ondersteunen. Als ondernemers de waterschapsbelasting niet kunnen betalen, krijgen zij uitstel van betaling. Verschillende waterschappen hebben de invordering van de belastingen zelfs helemaal stopgezet. Ook hebben de waterschappen toegezegd dat zij de facturen die zij binnen krijgen van ondernemers direct, en ruim voor de vervaldatum zullen betalen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben aangegeven dat ook zij een bijdrage willen leveren om acute financiële problemen bij ondernemers op te lossen. Zij geven voor wat betreft de betaling van pensioenpremies drie denkrichtingen aan:

1. Pensioenuitvoerders treffen met een individuele werkgever een betalingsregeling.
2. Betalingstermijnen worden voor getroffen sectoren en werkgevers verruimd.
3. Het invorderingsbeleid wordt minder strikt.

Tijdige melding betalingsonmacht: net als bij de loon- en omzetbelasting moet u ook als u de verschuldigde pensioenpremies niet kunt betalen, tijdig een melding betalingsonmacht doen. Tijdig betekent binnen 14 dagen nadat de premie verschuldigd is geworden. De melding doet u met hetzelfde formulier dat u gebruikt voor de melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies.

UPDATE 2 april 2020

Op de website van de belastingdienst staat sinds vandaag de volgende versoepelde procedure:

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. U vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. U krijgt dan een brief waarin we u vragen uw verzoek nogmaals te sturen, zodra u de aanslag hebt ontvangen.

Voor welke belastingen?
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. 

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?
Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen tot uiterlijk 19 juni 2020 uitstellen.

Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?
Dat kan op 2 manieren: online en schriftelijk.
– Online
U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier

– Schriftelijk
U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voorlopige aanslagen verminderen

Ondernemers die nu betalen op een voorlopige IB- of VPB-aanslag en die een lagere winst verwachten door het Coronavirus, kunnen de voorlopige aanslag laten aanpassen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

UPDATE 27 maart 2020

Sinds vrijdagmiddag 27 maart om 16.30 uur is de “Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19” open voor inschrijving.
Ondernemers in een van de aangewezen sectoren kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De aanvraag loopt via het RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19).

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Kort gezegd: Horeca, sport, cultuur en persoonlijke verzorging.
Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.
Let op: belangrijke voorwaarden zijn o.a.

– het privéadres van de eigenaar mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
– in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000.
– in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Aanvragen doet u online op de site van RVO met e-herkenning of uw DigiD.