Maatregelen in verband met Coronavirus

In verband met het Coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Sinds onze eerste update van 17 maart is er heel veel gebeurd. Inmiddels zijn we aanbeland bij de tweede tranche van noodmaatregelen.
Een aantal maatregelen zijn vernieuwd of verlengd. We hebben hieronder de belangrijkste maatregelen die dit moment gelden kort samengevat op een rij gezet.

Let op: onderstaand overzicht is niet uitputtend! Wilt u meer weten over de regelingen of wilt u concreet onze hulp bij het aanvragen van een van de regelingen, neemt u dan contact met ons op.

Inhoud
1. Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
2. ZZP’ers (TOZO)
3. Tegemoetkoming Vaste Lasten Mkb (TVL)
4. Uitstel van Betaling
5. Voorlopige Aanslagen Verminderen
6. Cornareserve
7. Tijdelijke Overbruggingsregeling Voor Flexibele Krachten (TOFA)

NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD (NOW 2.0)

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de subsidieregeling is om het, voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20%, mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW. De aanvraag voor de NOW 2.0 kan worden ingediend vanaf 6 juli a.s. tot en met

31 augustus 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. De subsidie betreft de loonkosten over de periode juni tot en met september en bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het voorschot bedraagt 80%.

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW-subsidie. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt ook voor de NOW 2.0 eerst de totale omzet uit 2019 genomen. De omzetdaling wordt vervolgens vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Is ook al NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die is gekozen voor NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die in het kader van de coronacrisis worden ontvangen, meetellen als omzet.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020. Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de fiscale loonaangifte automatisch over. De werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Dat is 10% meer dan bij de NOW 1.0.

Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode. Te denken valt aan nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer wordt ontvangen. Dit moet je bij aanvang verklaren.

Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019 waarover het besluit al is genomen. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan de overige medewerkers die variabel worden beloond.

ZZP’ERS (TOZO)

Bent u ZZP’er, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor ondernemers die in zwaar weer verkeren in de vorm van een lening. Als u de lening niet kan terugbetalen, wordt deze omgezet in een gift. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

Vanaf 1 april treedt de regeling officieel in werking. Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

Daarnaast kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

TOZO 2.0
De TOZO 2.0 (let op: met toets inkomen partner!) wordt met 4 maanden verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020.

PARTNERTOETS TOZO 2.0
Huishoudens met een inkomen boven het geldende sociaal minimum zullen onder TOZO 2.0 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. Bij de aanvraag van TOZO 2.0 zal een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie, waarin het huishoudinkomen onder het geldende sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van het coronavirus.

Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

TWEEDE TOZO-LENING
Onder TOZO 2.0 kunnen ondernemingen met liquiditeitsproblemen een tweede lening tot maximaal € 10.157 aan te vragen.

DGA en TOZO
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

DGA EN GEBRUIKELIJK LOON
In dit kader is nog van belang dat als duidelijk is dat de Coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, de BV en de DGA tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. Het gebruikelijk loon mag worden verlaagd als de omzet in verband met de coronacrisis lager uitvalt. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden aangepast, evenredig met de omzetdaling. Stel dat de omzet in de eerste zes maanden van 2020 50% lager blijkt te zijn uitgevallen dan in de eerste zes maanden van 2019, dan mag het loon voor de eerste zes maanden met 50% worden verlaagd.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB (TVL)

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) is de ‘opvolger’ van de
TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).
De TOGS-uitkering van € 4.000 kon tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden aangevraagd.

De TVL geldt naast de NOW en is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. De tegemoetkoming is ter dekking van de vaste kosten tot een maximum van € 50.000. De regeling is te vinden op www.rvo.nl. Aanvragen kunnen sinds 30 juni worden ingediend.

MKB-ondernemers kunnen deze tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Zij kunnen gebruikmaken van deze regeling als zij een onderneming hebben met een SBI-code die van toepassing is bij de TOGS/het Noodloket en een omzetverlies van ten minste 30%. De belastingvrije TVL MKB-tegemoetkoming is verhoogd van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving.

UITSTEL VAN BETALING

Komt u door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de IB, VPB, de BTW en de loonheffing. U moet schriftelijk motiveren dat u door het Coronavirus in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zal de invordering direct stopgezet worden. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen of deze terugdraaien.

Op de website van de belastingdienst staat de volgende versoepelde procedure:

“Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen, nadat u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Het aanvragen maken wij makkelijker voor u.

Online uitstel aanvragen
Het aanvragen van uitstel kan nu ook met het online formulier ’Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’.

Let op! Doe wél op tijd aangifte. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zonder aanslag kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Voor meer soorten belastingen in 1 keer uitstel
Wij willen onnodig werk voor ondernemers voorkomen. U hoeft daarom maar 1 uitstelverzoek in te sturen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat wij de invordering stilleggen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor al deze belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

Uitstel voor langer dan 3 maanden
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. Dan kunt u schriftelijk voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld.

Is uw totale belastingschuld op dit moment lager dan € 20.000? Dan kunt u vanaf nu langer dan 3 maanden uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen en reserveringen aanzienlijk zijn gedaald in vergelijking met de afgelopen maanden.

Is uw totale belastingschuld op dit moment hoger dan € 20.000? Dan hebben wij een verklaring van een zogenaamde derde deskundige nodig, zoals een externe accountant of brancheorganisatie.”

Bij het aflopen van het uitstel zal de Ontvanger een passende betalingsregeling bieden. De concrete vormgeving hiervan is echter nog niet bekendgemaakt.

VOORLOPIGE AANSLAGEN VERMINDEREN

Ondernemers die nu betalen op een voorlopige IB- of VPB-aanslag en die een lagere winst verwachten door het Coronavirus, kunnen de voorlopige aanslag laten aanpassen.

CORONARESERVE

Een verlies over 2020 kunt u verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen.

Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING VOOR FLEXIBELE KRACHTEN (TOFA)

De Tweede Kamer heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog een tegemoetkoming geregeld voor de groep flexibele krachten met een gering loon in februari 2020. De tegemoetkoming vormt een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van deze groep. Het gaat hierbij om flexibele krachten, die in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 – ongeacht de oorzaak – ten opzichte van februari 2020 loonverlies leden, maar geen recht hadden op een uitkering. Daardoor vielen zij bij de noodmaatregelen ‘tussen wal en schip’. Wat zijn precies de inhoud en voorwaarden van deze regeling die op 12 juni jl. van kracht werd?

Flexibele krachten die voor de TOFA-regeling in aanmerking komen en hier een beroep op willen doen, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Dit kan via het digitale aanvraagportaal van het UWV of door de uitvoeringsinstantie telefonisch te verzoeken om het hiervoor ontwikkelde formulier.

Let op: De aanvraag kan alleen worden ingediend van 22 juni t/m 12 juli 2020. Het UWV kan de uitkering (ten hoogste € 550 bruto per kalendermaand) vanuit deze regeling met terugwerkende kracht toekennen.