Maatregelen in verband met Coronavirus

In verband met het Coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. We hebben hieronder de belangrijkste op een rij gezet. Wilt u meer weten over de regelingen of wilt u concreet onze hulp bij het aanvragen van een van de regelingen, neemt u dan contact met ons op.

Inhoud
1. Werktijdverkorting / Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
2. ZZP’ers (TOZO)
3. Compensatieregeling Getroffen Sectoren (TOGS)
4. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
5. Uitstel van Betaling
6. Voorlopige Aanslagen Verminderen
7. Rentekorting Kleine Ondernemers op Microkredieten Qredits

WERKTIJDVERKORTING / NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD (NOW)

UPDATE 17 maart 2020

Regeling Werktijdverkorting per direct ingetrokken. Wordt vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hierdoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

UPDATE 31 maart 2020

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Het UWV streeft ernaar dat werkgevers vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: uw omzet en uw loonsom

Omzet
Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moet u eerst de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dat bedrag vergelijkt u vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunt u ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als in het totale concern geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Voor wie?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd; er is geen onderscheid naar contractvorm. Voorwaarde is dan wel dat u uw flexwerkers door betaalt.

Let op: DGA’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen dus niet onder de NOW.

Aanvraag en uitbetaling
Het loket bij het UWV is vanaf 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. U geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Wilt u dat wij u helpen met de aanvraag, neemt u dan contact met ons op.

UPDATE 16 april 2020

De minister van SZW heeft een aantal vragen over de NOW beantwoord. De belangrijkste nemen we hieronder op.

Terugvordering als loonsom maart t/m mei 2020 lager is dan januari 2020
Als de loon maart t/m mei 2020 lager is dan de loonsom in januari, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van subsidie. Een hogere loonsom (doordat u voor maart extra personeel heeft aangenomen of door CAO verhogingen) leidt echter niet tot een hogere subsidie!

Vouchers
Diverse bedrijven geven voor afgezegde, maar al wel betaalde, diensten vouchers af die later kunnen worden gebruikt. De waarde van vouchers wordt pas als omzet geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd. Daarbij is niet van belang of dat in die periode heeft geleid tot ontvangst van de geldmiddelen. In de regel zullen vouchers dus niet meetellen als omzet in de subsidieperiode van de NOW-regeling.

ZZP’ERS (TOZO)

Bent u ZZP’er, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor ondernemers die in zwaar weer verkeren in de vorm van een lening. Als u de lening niet kan terugbetalen, wordt deze omgezet in een gift. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

UPDATE 17 maart 2020

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

UPDATE 25 maart 2020

Ook al is de regeling nog niet officieel in werking getreden, de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) heeft in het weekend van 21 maart al afgesproken dat aanvragen voor bijzondere bijstand die nu binnenkomen, al worden getoetst volgens de nieuwe soepele criteria. Ons advies voor die ZZP’ers bij wie het water aan de lippen staat, luidt dan ook: informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden om nu al een aanvraag te doen.

UPDATE 27 maart 2020

Om 16.30 uur heeft de regering de nieuwe regeling toegelicht. Vanaf 1 april treedt die officieel in werking (maar zoals gezegd, aanvragen kunnen afhankelijk van de gemeente al eerder worden ingediend). Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

Daarnaast kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

DGA en TOZO
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

In dit kader is nog van belang dat als duidelijk is dat de Coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, de BV en de DGA tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken.
Aan het einde van het jaar – wanneer de impact duidelijker zal zijn – stelt de BV het definitieve gebruikelijk loon voor 2020 vast en doet aangifte loonheffingen.
Terugwerkende kracht is niet mogelijk: loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden.

UPDATE 16 april 2020

In grensoverschrijdende gevallen toch recht op TOZO!

Tot nu toe konden gemeenten uitsluitend bijstand aanbieden aan de zelfstandige die in Nederland woont en zijn bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent. Er komt een ministeriële regeling waarbij ook de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud. Woont de zelfstandige buiten Nederland maar heeft hij/zij een bedrijf/beroep in Nederland, dan kan de zelfstandige aanspraak maken op bijstand in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. Er zal met gemeenten worden besproken op hoe het beste uitvoering aan de TOZO-regeling kan worden gegeven in grensoverschrijdende situaties en pas daarna volgt algemene informatie.

UPDATE 29 april 2020

DGA en TOZO
Het gebruikelijk loon mag worden verlaagd als de omzet in verband met de coronacrisis lager uitvalt. Het gebruikelijk loon mag naar beneden worden aangepast, evenredig met de omzetdaling. Stel dat de omzet in de eerste zes maanden van 2020 50% lager blijkt te zijn uitgevallen dan in de eerste zes maanden van 2019, dan mag het loon voor de eerste zes maanden met 50% worden verlaagd.

COMPENSATIEREGELING GETROFFEN SECTOREN (TOGS)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

UPDATE 27 maart 2020

Sinds vrijdagmiddag 27 maart om 16.30 uur is de “Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19” open voor inschrijving.
Ondernemers in een van de aangewezen sectoren kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De aanvraag loopt via het RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19).

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Kort gezegd: Horeca, sport, cultuur en persoonlijke verzorging.

Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.

Let op: belangrijke voorwaarden zijn o.a.
– het privéadres van de eigenaar mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres (zie echter update 16 april!).
– in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000.
– in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Welke vaste lasten komen in aanmerkingen? Volgens het RVO is het de geest van de regeling dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen.

Aanvragen doet u online op de site van RVO met e-herkenning of uw DigiD.

UPDATE 8 april 2020

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, alsnog toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april terecht op de site van het RVO voor een beroep op de verruimde TOGS.

Ook ondernemers met een bedrijf aan huis kunnen nu een beroep doen op de TOGS-regeling. Er geldt wel een extra voorwaarde. Zij moeten namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat hun bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben.

UPDATE 16 april 2020

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de TOGS-regeling wordt vrijgesteld van belastingheffing. Het uitgangspunt is dat de tegemoetkoming tot de winst van de onderneming behoort te worden gerekend. Om belastingheffing over de tegemoetkoming te voorkomen, zal in het Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht worden geregeld dat de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling niet tot de winst wordt gerekend.

UPDATE 29 april 2020

TOGS ook voor zorgverleners
De TOGS staat vanaf nu ook open voor zorgondernemers zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels. Daartoe moeten zij dan wel eerst tegemoetkomingen uit andere hoofde op hun omzetverlies in aftrek brengen om te bekijken of hun netto-omzetverlies in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 bedraagt. Denk bij tegemoetkomingen van zorgverzekeraars, zorgkantoren, en gemeenten. Ook van de rijksoverheid ontvangen corona-steunmaatregelen beperken het omzetverlies voor de bepaling of men in aanmerking komt voor de TOGS.

TOGS ook voor nevenactiviteit
Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

VERRUIMING BORGSTELLING MKB-KREDIETEN (BMKB)

MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief, die nu in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus, kunnen vanaf 16 maart tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan een bedrijf gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. Ondernemers, die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

UPDATE 17 maart 2020

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

UPDATE 25 maart 2020

Er is aanvullende informatie bekendgemaakt over de toepassing van de verruimde Borgstellingsregeling MKB (BMKB). De maximale looptijd van de regeling is acht kwartalen. De aflossing vindt lineair plaats of ineens aan het einde van de looptijd. De mogelijkheid om per maand of kwartaal af te lossen verschilt per financier en de klant betaalt 3,9% garantieprovisie aan de Staat bij het aangaan van de financiering in de BMKB. Is de financiering voor een rechtspersoon? In dat geval wordt geëist dat de meerderheidsaandeelhouder een borgstelling van 10% afgeeft.

Alle banken hebben inmiddels aangegeven mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de BMKB. Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen stellen ze een aantal voorwaarden. Dit verschilt per bank. Alle banken eisen echter dat ook overige steunmaatregelen zijn aangevraagd om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Dat wil zeggen: aanvraag werktijdverkorting / NOW en uitstel van belastingbetaling. Het doel is om de behoefte voor extern kapitaal zo laag mogelijk te houden.

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De werkwijze verschilt per bank. ABN Amro zet automatisch de aflossingen én rente stop en u moet zich melden als u dit niet wenst. Bij de Rabobank moet u zelf actie ondernemen en aangeven dat u gebruik van de aflossingsstop wilt maken.

Bedrijven met een financiering hoger dan 2,5 miljoen moeten – evenals particuliere klanten – in contact treden met de bank voor het bespreken van maatwerkoplossingen. Aangezien de werkwijze per bank verschilt is ons advies dat u altijd zelf contact opneemt met uw bank.

UPDATE 8 april 2020

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) verder te verhogen naar 10 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van EZK het MKB en grote ondernemingen door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is dinsdag 7 april verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB, met als voorwaarde dat zij worden getroffen door het Coronavirus.

Het kabinet heeft gelijktijdig besloten om de premie voor de BMKB te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

UPDATE 29 april 2020

Langere looptijd en lagere drempel BMKB
Financiering voor ondernemers via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets.

Bijzonder krediet voor Start-ups en Scale-ups
Vanaf vandaag kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

UITSTEL VAN BETALING

Komt u door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de IB, VPB, de BTW en de loonheffing. U moet schriftelijk motiveren dat u door het Coronavirus in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zal de invordering direct stopgezet worden. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. Heeft u een BV? Vergeet dan niet bij het niet kunnen betalen van BTW en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen of deze terugdraaien.

UPDATE 25 maart 2020

Ook de waterschappen hebben toegezegd om ondernemers te ondersteunen. Als ondernemers de waterschapsbelasting niet kunnen betalen, krijgen zij uitstel van betaling. Verschillende waterschappen hebben de invordering van de belastingen zelfs helemaal stopgezet. Ook hebben de waterschappen toegezegd dat zij de facturen die zij binnen krijgen van ondernemers direct, en ruim voor de vervaldatum zullen betalen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben aangegeven dat ook zij een bijdrage willen leveren om acute financiële problemen bij ondernemers op te lossen. Zij geven voor wat betreft de betaling van pensioenpremies drie denkrichtingen aan:

1. Pensioenuitvoerders treffen met een individuele werkgever een betalingsregeling.
2. Betalingstermijnen worden voor getroffen sectoren en werkgevers verruimd.
3. Het invorderingsbeleid wordt minder strikt.

Tijdige melding betalingsonmacht: net als bij de loon- en omzetbelasting moet u ook als u de verschuldigde pensioenpremies niet kunt betalen, tijdig een melding betalingsonmacht doen. Tijdig betekent binnen 14 dagen nadat de premie verschuldigd is geworden. De melding doet u met hetzelfde formulier dat u gebruikt voor de melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies.

UPDATE 2 april 2020

Op de website van de belastingdienst staat sinds vandaag de volgende versoepelde procedure:

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. U vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. U krijgt dan een brief waarin we u vragen uw verzoek nogmaals te sturen, zodra u de aanslag hebt ontvangen.

Voor welke belastingen?
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?
Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen tot uiterlijk 19 juni 2020 uitstellen.

Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen?
Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?
Dat kan op 2 manieren: online en schriftelijk.
– Online
U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier

– Schriftelijk
U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

UPDATE 8 april 2020

Het ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.
U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met de Coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Voorbeeld
Een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 i.v.m. de liquiditeitsproblemen niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de Coronacrisis. Deze wordt vanzelf als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

VOORLOPIGE AANSLAGEN VERMINDEREN

Ondernemers die nu betalen op een voorlopige IB- of VPB-aanslag en die een lagere winst verwachten door het Coronavirus, kunnen de voorlopige aanslag laten aanpassen.

RENTEKORTING KLEINE ONDERNEMERS OP MICROKREDIETEN QREDITS

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.