Maatregelen in verband met Coronavirus 2022

Dinsdag 14 december 2021 is bekendgemaakt dat de aangescherpte coronamaatregelen van kracht blijven tot in elk geval 14 januari 2022. Het demissionaire kabinet heeft daarom besloten om ook de coronasteun te verlengen. Hieronder vindt u een update van de coronasteun, zoals aangekondigd in de brief van 14 december aan de Tweede Kamer.

Let op: onderstaand overzicht is niet uitputtend. Wilt u meer weten over de regelingen of wilt u concreet onze hulp bij het aanvragen van een van de regelingen, neemt u dan contact met ons op.

Inhoud
1. NOW 6.0 in eerste kwartaal 2022
2. TVL Q1 2022
3. OVK Q1 2022
4. Langer vereenvoudigde Bbz
5. Terugbetaling Tozo-lening
6. Bijzonder uitstel van betaling
7. Grenswerkers
8. Einde betaalpauze hypotheeklasten
9. Overige fiscale maatregelen
10. Invordering belastingschulden
11. Financiering
12. Evenementensector
13. Cultuursector
14. Sportsector
15. Langere termijn

1. NOW 6.0 in eerste kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuwe tranche van de NOW (NOW 6.0) opengesteld. Deze achtste aanvraagperiode beslaat de maanden januari, februari en maart 2022. Een aantal voorwaarden blijven gelijk aan die van de NOW 5.0:
• ten minste 20% omzetverlies in het eerste kwartaal 2022;
• het maximale vergoedingspercentage is 85%;
• de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
• de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%.
De exacte voorwaarden zullen in januari door het kabinet worden gecommuniceerd. Een aantal voorwaarden zal mogelijk wijzigen. Dat wordt momenteel nog onderzocht. Het gaat dan om de volgende voorwaarden.

Forfaitaire opslag werkgeverslasten
Zo zal de polis administratie van het UWV per 1 januari 2022 veranderen. Dit heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom. Als die anders wordt, wijzigt automatisch ook de subsidie. Hierdoor kan het percentage van de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten (nu: 40%) mogelijk wijzigen. Desondanks is het de bedoeling dat de tegemoetkoming gelijk blijft.

Percentage loonsomvrijstelling
Een andere voorwaarde die mogelijk wijzigt ten opzichte van NOW 5.0 is het percentage van de loonsomvrijstelling. In NOW 5.0 is dit percentage verhoogd van 10% naar 15%.

Mogelijk invoering (jaar)omzetdrempel
Momenteel wordt onderzocht of het invoeren van een (jaar)omzetverliesdrempel uitvoerbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat steun gaat naar die bedrijven die het over een heel jaar gezien goed doen, maar in één kwartaal (tijdelijk) tegenvallende resultaten boeken.

Opening aanvraagloket NOW 6.0
Het streven is om het aanvraagloket voor NOW 6.0 in de tweede helft van februari 2022 te openen.

2. TVL Q1 2022

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (Q1 2022) voor het eerste kwartaal van 2022 (januari – maart) is gelijk aan de TVL Q4 2021. Om in aanmerking te komen moet dus minimaal 30% omzetverlies zijn geleden in het eerste kwartaal van 2022. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat.

3. OVK Q1 2022

De Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) wordt verlengd, zodat hiervan ook in het eerste kwartaal van 2022 gebruik kan worden gemaakt. De voorwaarden zijn gelijk aan die van OVK Q4 2021. De regeling is een aanvulling op de TVL. Voor land- of tuinbouwers die de maximale TVL (€ 225.000) hebben aangevraagd of die van de RVO de maximale TVL toegezegd hebben gekregen, kan die steun niet toereikend zijn om hun vaste kosten te betalen. Zij kunnen dan OVK-subsidie aanvragen. Zij moeten voldoen aan voorwaarden voor de TVL en dus in het eerste kwartaal 2022 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers) krijgt 70% van de ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Een bedrijf met meer dan 250 medewerkers krijgt maximaal € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het loket precies opengaat.

4. Langer vereenvoudigde Bbz

Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunnen zelfstandigen voor inkomensondersteuning gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz is tot eind 2021 vereenvoudigd om de overstap van Tozo na Bbz te vergemakkelijken. Nu is besloten om de regeling te verlengen tot 1 april 2022.
De vereenvoudigde Bbz kent – net als de Tozo – geen vermogenstoets en ook het bedrag wordt ‘om niet’ uitbetaald en niet als een voorlopige lening. In tegenstelling tot de Tozo kent de vereenvoudigde Bbz wel een levensvatbaarheidstoets van de onderneming en de kostendelersnorm.

De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan 1 januari 2022) worden aangevraagd. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in plaats van per boekjaar.

5. Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo-lening van maximaal € 10.157 bij hun gemeente, moeten van 1 januari 2022 beginnen met het aflossen op deze lening. Ook de renteteller (2%) gaat dan lopen. De ondernemer heeft vijf jaar de tijd om de lening af te lossen vanaf het moment van verstrekking. Niet bij alle gemeenten is voldoende bekend dat als de ondernemer de lening niet kan terugbetalen, de gemeente uitstel van betaling kan verlenen. Deze optie van uitstel van betaling zal de komende tijd meer onder de aandacht van gemeenten worden gebracht.

6. Bijzonder uitstel van betaling

Het verlengde uitstel van betaling voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021, wijzigt voorlopig niet. In januari 2022 beoordeelt het kabinet of verder uitstel nodig is.

7. Grenswerkers

De afspraken met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen lopen nog tot en met 31 december 2021. Het kabinet heeft inmiddels met België en Duitsland afspraken gemaakt over verlenging tot en met maart 2022.

8. Einde betaalpauze hypotheeklasten

De versoepelde fiscale regels in het geval je klant een betaalpauze voor rente en aflossing heeft afgesproken met zijn hypotheekverstrekker eindigen 1 januari 2022. Wel wordt onderzocht of er structureel meer ruimte moet worden geboden voor uitstel van hypotheekaflossingen.
De Tweede Kamer wordt volgend jaar over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd.
Wie nog van de versoepelde fiscale regels gebruik wil maken, moet dus voort maken. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:
1. u heeft in de periode 12 maart 2020 tot 31 december 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
2. uw geldverstrekker en u zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Let op
Leent u van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden.

9. Overige fiscale maatregelen

De andere fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2021, omdat verlenging daarvan op dit moment volgens het kabinet niet nodig is. Waarschijnlijk worden daar ook het ongewijzigd doorlopen van vaste (reiskosten)vergoedingen en de tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon mee bedoeld.

10. Invordering belastingschulden

Sinds september 2021 is de invordering van belastingschulden waarvoor geen bijzonder uitstel is gevraagd weer gestart met de verzending van vooraankondigingen, herinneringen en aanmaningen. Er is nu echter besloten om meer tijd te nemen voordat verdergaande stappen in de invordering worden gezet. Bedrijven en burgers die hun belastingschulden nog niet hebben ingelost, krijgen in januari een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe zij alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen. De betekening van dwangbevelen die eerst gepland stond voor 7 januari 2022, wordt ten minste een maand uitgesteld. Daarnaast wordt het uitstelbeleid uitgebreid, zodat vanaf begin volgend jaar ook een betalingsregeling kan worden gekregen voor de motorrijtuigenbelasting.

11. Financiering

De volgende coronakredietregelingen blijven ook in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar:
• de Credits-overbruggingskredieten;
• het Klein Krediet Corona (KKC);
• de GO-C-regeling;
• de Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)
• Borgstelling MKB-Landbouwkrediet-C (BL-C)
De regelingen worden voorbereid om beschikbaar te hebben tot en met het tweede kwartaal van 2022. De BMKB-C loopt als module van de BMKB-regeling automatisch door tot 1 juli 2022.

12. Evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. De regelingen keren uit als een evenement geen doorgang kan vinden door een verbod op grond van de coronamaatregelen. Het subsidiepercentage bedraagt in het eerste kwartaal van 2022 90% en in het tweede en derde kwartaal 80%. Voor het eigen risico (10% in het eerste kwartaal en 20% in het tweede kwartaal) kan een lening worden afgesloten. Daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar.

Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

13. Cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 59,5 miljoen extra voor specifieke steun in de maand januari 2022. Als de beperkende maatregelen eerder dan eind januari worden opgeheven of versoepeld, zal ook het steunpakket daarop worden aangepast. Wanneer de beperkende maatregelen ook na januari van kracht zijn, zal het kabinet opnieuw passende steunmaatregelen treffen. Ook wordt de leenfaciliteit bij Cultuur +Ondernemen met € 25 miljoen verhoogd en tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd. Een uitwerking van dit steunpakket volgt begin januari 2022.

14. Sportsector

Voor de amateursport zullen de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) worden doorgezet om tot eind januari 2022 de vaste lasten en huurkosten te compenseren. Gemeenten krijgen middelen om ijsbanen en zwembaden te steunen.
Professionele sportorganisaties worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten als gevolg van het niet langer toestaan van publiek bij wedstrijden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de samenloop met NOW en TVL.

15. Langere termijn

Gegeven de economische nadelen van het steunpakket, kan het steunbeleid in de ogen van het kabinet niet oneindig zijn. Een combinatie van sluitingen én ruimhartige compensatie is uiteindelijk onhoudbaar, zeker wanneer de coronapandemie langere tijd aanhoudt. Om bedrijven in staat te stellen zich aan te passen, is het kabinet voornemens om het komende kwartaal duidelijkheid te bieden over het beleid omtrent de verdeling van risico’s. Er zal een nieuwe balans moeten worden gevonden in de verdeling van lasten tussen overheid en bedrijfsleven. Zeker is dat het niet houdbaar is om een volgende winter weer grootschalige steunpakketten zoals nu op te tuigen.