Gevolgen corona in de jaarrekening

Geplaatst op 26 mei 2021

vrouw pakt map werkplek

De coronacrisis heeft gevolgen voor de jaarrekening die wordt uitgebracht. In sommige gevallen kan de coronacrisis invloed hebben op de continuïteit van de onderneming.

De gevolgen worden in 4 situaties verdeeld:

    1. Er is geen enkele twijfel over de continuïteitsveronderstelling;
    2. Er is twijfel, gezien slechte resultaat/ontwikkeling van het eigen vermogen of cashflow, maar niet zodanig dat er discontinuïteit ontstaat;
    3. Er bestaat gerede twijfel dan wel ernstige onzekerheid over de continuïteit;
    4. Er is sprake van discontinuïteit.

Wij hebben overleg met u om te bepalen welke variant van toepassing is. De keuze hierin heeft namelijk een aantal gevolgen voor de jaarrekening, maar kan ook gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van de onderneming. Om hierin een goede keuze te maken zal naast de situatie per balansdatum ook gekeken worden naar de huidige omstandigheden waarin de onderneming verkeerd. Dit kan onderbouwd worden met bijvoorbeeld de cijfers per heden al dan niet in combinatie met een prognose voor de komende maanden. De indeling in een van deze situaties kan gevolgen hebben op bijvoorbeeld de financierbaarheid van de onderneming. Het is dus zeer van belang om secuur de omstandigheden en perspectieven van onderneming in kaart te brengen.

Let wel, er is geen keuzemogelijkheid. Op basis van bovenstaande afweging komen we tot een conclusie. Uiteraard bespreken wij de mogelijke gevolgen hiervan op uw onderneming graag met u.

Gevolgen

Indien er enige negatieve gevolgen merkbaar zijn voor de onderneming zal in de jaarrekening een tekst worden opgenomen onder het kopje ‘Gebeurtenissen na Balansdatum’ waarin uiteengezet wordt welke gevolgen de onderneming heeft ondervonden van de coronacrisis.

Als er sprake is van gerede twijfel (situatie 3) zal er een continuïteitsparagraaf worden opgenomen, een hiernaar verwijzende paragraaf in de samenstellingsverklaring en een toelichtende tekst in de deponeringstukken. Er is sprake van gerede twijfel (dan wel ernstige onzekerheid) als continuïteit van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is zonder aanvullende externe ondersteuning. Dit kan in de vorm van een extra krediet, uitstellen van betalingsverplichtingen, overheidssteun, sanering/reorganisatie, etc. Dit betekent niet dat als er gebruik gemaakt wordt van deze maatregelen, er per definitie gerede twijfel ontstaat. Het gaat er echt om dat dit noodzakelijk is om te overleven. Indien zonder deze steun ook continuatie van de bedrijfsvoering mogelijk is, is er dus geen sprake van gerede twijfel.

Als er sprake is van discontinuïteit (situatie 4) worden de waarderingsgrondslagen vaak aangepast naar liquidatiebasis en zullen de zelfde paragrafen met een zwaardere tekst opgenomen worden als bij situatie 3. In deze situatie wordt een duidelijk signaal afgegeven dat de onderneming zal ophouden te bestaan. Dit kan het gevolg zijn van een besluit om te stoppen of doordat er niet langer aan haar verplichtingen voldaan kan worden. Het spreekt voor zich dat het vermelden van deze situatie vergaande gevolgen kan hebben voor de onderneming.

Het kan ook zijn dat er gebruik is gemaakt van diverse steunmaatregelingen. De meest voorkomende zijn de TVL en NOW. De TVL-subsidie zal in de jaarrekening in mindering gebracht worden op overige bedrijfskosten. MRVO verwerkt de NOW-subsidie in de loonkosten, door deze in mindering te brengen op de lonen en salarissen.

Heeft u vragen over de gevolgen of uw jaarrekening, neem dan contact met ons op!