Verlichting NOW werkzaamheden

Geplaatst op 16 juni 2021

accountant achter laptop controleert en rapporteert

Op 31 mei 2021 heeft Minister Koolmees (SZW) zes maatregelen voorgesteld, waarmee de administratieve lasten van de werkzaamheden voor de NOW-controle worden verlicht. Deze ontwikkeling is te danken aan het verzoek dat de NBA en het SRA hebben ingediend. De verlichtingen kunnen toegepast worden op de NOW 3 en 4.

Het is niet mogelijk om de verlichting met terugwerkende kracht toe te passen op de NOW 1 en 2, omdat de vaststelling voor deze tranches al openstaat en Koolmees geen onderscheid wil maken tussen wie het verzoek om vaststelling al heeft gedaan en wie nog niet.

Wat zijn de wijzigingen?

1. Verhoging drempelbedrag

Het drempelbedrag voor de NOW 3 en 4 gaat omhoog naar € 40.000 voor een derdenverklaring (was € 25.000). Dit is zowel voor het voorschot bedrag als het definitieve subsidiebedrag. Daarentegen blijft het drempelbedrag voor een accountantsverklaring van € 125.000 in stand. Wel wordt de grens voor het voorschotbedrag verhoogd naar € 125.000 (was € 100.000). Dat betekent dat er één uniforme grens gehanteerd wordt voor de derdenverklaring van de NOW 3 en 4 van € 40.000 tot € 125.000.
beperking werkzaamheden NOW overzicht

2. Beperking werkzaamheden

De werkzaamheden worden beperkt wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt uitgevoerd.

Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden.

3. Controle NOW 3 en 4 gezamenlijk

Wanneer een onderneming van twee of drie periodes gebruik heeft gemaakt, mag de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW 3 beschouwen als één opdracht.

De accountant zal hierbij rekening houden met de afzonderlijke voorwaarden voor elke tranche en deze rapporteren. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW 4, kan ook de controle van de NOW 4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3 worden betrokken. Ook hier zal de accountant rekening houden met de voorwaarden die van toepassing zijn op de tranches. Dit gaat dus over NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4.0.

4. Aanpassingen standaard 3900N

De NBA gaat de Standaard 3900N aanpassen, waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen. Deze Standaard is alleen van toepassing bij zogeheten assurance opdrachten.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Een accountant van een werkmaatschappij binnen een concern heeft mogelijk geen zicht op bepaalde controleaspecten van de rest van het concern. Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant.

Met deze verlichting is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt, zonder dat de accountant op werkmaatschappijniveau zelf deze controle hoeft uit te voeren en een uitgebreide review hoeft uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant. Dit is van toepassing op de opdrachten waarbij controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

6. Aanpassing controlepiramide

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20% is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming.

Voor bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, wordt de controle verlicht door geen verklaring met “redelijke” maar met “beperkte mate van zekerheid” te gaan vragen. Dat betekent dat er een beoordelingsverklaring wordt afgegeven in plaats van een controleverklaring. Dit is van toepassing op de opdrachten waarbij controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Meer informatie? Klik hier om het artikel van accountancyvanmorgen.nl te lezen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op!