Meest voorkomende fouten in de verslaglegging

Geplaatst op 
september 20, 2023

Freek Zandbergen AA (Fiscount) heeft een interessant overzicht gemaakt van de fouten die hij in zijn praktijk het meest tegenkomt. Een bloemlezing:

  1. Deelnemingen waar een vennootschap geen overheersende zeggenschap in heeft, worden soms toch gerubriceerd onder ‘Deelneming in groepsmaatschappijen’ in plaats van onder ‘Overige deelnemingen’.
  2. Leningen aan aandeelhouders-natuurlijk persoon worden vaak gerubriceerd onder ‘Vorderingen op participanten’ in plaats van onder ‘Overige leningen’. Let op: met participanten wordt in dit kader altijd een rechtspersoon bedoeld!
  3. Het benoemen van ‘Onderhanden projecten’ (OHP) als ‘Onderhanden werken’ (OHW). De post OHW is een onderdeel van de voorraden en OHP (dus voor rekening van derden) is na de voorraden en voor de vorderingen een aparte post op de balans. Bij (vrijwillige) uitsplitsing van de brutomarge in de resultatenrekening (de regel ‘Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’) gaat het juist wel weer om OHW, en niet om de mutatie OHP.
  4. Bijzondere baten en lasten worden soms als losse post gezien, en soms gepresenteerd op de plek na het normale bedrijfsresultaat (waar voorheen de buitengewone baten en lasten stonden). Bijzondere baten en lasten zijn echter een onderdeel van de relevante hoofdpost, dus meestal ‘Personeelskosten’ (of: ‘Lonen en salarissen’ en ‘Sociale lasten’), ‘Afschrijvingen’ of ‘Overige bedrijfskosten’. Soms ook ‘Financiële baten en lasten’.
  5. Tegenwoordig moeten KvK-nummer, statutaire naam en de statutaire vestigingsplaats in de grondslagen worden vermeld. Het volstaat niet om dit alleen voorin de jaarrekening op te nemen of om (alleen) de feitelijke vestigingsplaats te noemen.
  6. Dat een jaarrekening op fiscale grondslagen wordt uitgebracht, wordt (indien hiervoor is gekozen uiteraard) meestal wel vermeld, maar de rest van de grondslagen blijft soms ongewijzigd.
  7. Bij het vermelden van verstrekte zekerheden wordt weleens te eng naar de langlopende lening(en) bij de bank gekeken. Vergeet echter niet de zekerheden inzake kortlopende schulden. En dan niet alleen ten opzichte van de bank, maar ook richting aandeelhouders, groepsmaatschappijen, enzovoorts. Hierbij is voor een derde natuurlijk ook relevant voor welke leningen een bv naar de bank toe heeft ‘meegetekend’ met andere gelieerde maatschappijen. Zekerheden moeten ook worden vermeld bij debetstanden van rekeningen-courant.
  8. In de sectie ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’ mist vaak de vermelding van de (meerjarige) management- en huurovereenkomsten met de holding. Participeert een bv als vennoot in een vof? Vergeet dan niet te vermelden dat de bv daardoor hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van die vof.
  9. Bij commerciële grondslagen onterecht geen actieve of passieve belastinglatenties opnemen.
  10. Bij de gedeponeerde stukken afwijken van de inrichtingsjaarrekening. Uiteraard mag er veelal minder informatie worden gedeponeerd; maar zelden andere

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact