Nieuwe kwaliteitseisen en registratieplicht voor incassodienstverleners

Geplaatst op 
juli 2, 2024

Op 1 april 2024 zijn in Nederland nieuwe kwaliteitseisen en een registratieplicht voor incassodienstverleners van kracht geworden. Deze maatregelen zijn ingevoerd onder de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en hebben als doel de kwaliteit en betrouwbaarheid van buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste aspecten van deze nieuwe regelgeving.

Kwaliteitseisen

De nieuwe kwaliteitseisen voor incassodienstverleners richten zich op verschillende gebieden:

  • Incassomedewerkers moeten een opleiding van ten minste niveau 3 van het Europees kwalificatiekader hebben gevolgd. Dit garandeert een basisniveau van professionele kennis en vaardigheden bij alle betrokkenen.
  • Incassodienstverleners moeten op een transparante, ondubbelzinnige, herkenbare en correcte wijze communiceren met schuldenaren. Ze moeten zorgen voor eenduidige, volledige en juiste informatieverstrekking, zodat er geen misverstanden ontstaan.
  • Incassodienstverleners moeten schuldenaren zowel uit eigen beweging als op verzoek informeren over hun rechten en plichten, de opbouw van de schuld en de mogelijkheden voor betalingsregelingen. Dit zorgt ervoor dat schuldenaren altijd op de hoogte zijn van hun situatie en de stappen die ze kunnen ondernemen.
  • Incassodienstverleners moeten een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschillenregeling. Dit biedt een extra laag van bescherming voor schuldenaren en zorgt voor een transparante afhandeling van klachten.

Beperking van Incassokosten

Een belangrijke bepaling in de nieuwe wet is de beperking van het stapelen van incassokosten bij terugkerende vorderingen. Vanaf 1 oktober 2024 mogen de incassokosten maximaal €140 per zes maanden bedragen als de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager is dan €266,67. Dit moet voorkomen dat schuldenaren geconfronteerd worden met onredelijk hoge incassokosten, wat vaak een vicieuze cirkel van toenemende schulden veroorzaakt.

Registratieplicht

Alle incassodienstverleners moeten zich registreren in een speciaal register dat wordt beheerd door Screeningsautoriteit Justis. De registratieplicht geldt als volgt:

  • Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren, dus uiterlijk op 1 april 2025.
  • Nieuwe incassodienstverleners moeten zich direct inschrijven zodra zij actief worden op de markt.

De registratie is één jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd. De kosten voor de registratieaanvraag bedragen €2.200 per incassodienstverlener, vermeerderd met €600 per eigenaar en bestuurder. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor toezicht en handhaving, variërend van €1.800 voor een eenmanszaak tot €7.400 voor andere bedrijfsvormen.

Toezicht en handhaving

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels. Zij kunnen maatregelen nemen zoals het geven van waarschuwingen, het opleggen van boetes en het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden. Dit strikte toezicht is essentieel om ervoor te zorgen dat de nieuwe kwaliteitseisen daadwerkelijk worden nageleefd en dat consumenten worden beschermd tegen onprofessionele en agressieve incassopraktijken.

Doel en verwachtingen

De invoering van de Wki is bedoeld om consumenten beter te beschermen tegen onprofessionele en agressieve incassopraktijken. Door de nieuwe kwaliteitseisen en de registratieplicht wordt verwacht dat de schuldenproblematiek in Nederland zal afnemen en dat zowel schuldeisers als schuldenaren meer duidelijkheid en zekerheid krijgen over de incassodienstverlening. Betere regelgeving en toezicht moeten leiden tot een meer humane benadering van incasso's, waardoor schuldenaren in staat worden gesteld om hun schulden op een meer beheerste en eerlijke manier af te lossen.

Conclusie

In samenvatting introduceert de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) strenge kwaliteitseisen en een verplichte registratie voor incassodienstverleners, met als doel de bescherming van consumenten en de verbetering van de incassopraktijken in Nederland. Door deze nieuwe wetgeving wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een eerlijkere en transparantere incassomarkt, wat uiteindelijk ten goede komt aan zowel schuldeisers als schuldenaren. Het is van cruciaal belang dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van deze veranderingen en de nodige stappen ondernemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

 

 

 

 

 

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact