Turboliquidatie

Geplaatst op 
september 20, 2023

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 BW, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten met betrekking tot de turboliquidatie. De vier hoofdpunten zijn:

Het (voormalig) bestuur moet de volgende stukken openbaar maken:

  • een balans en een staat van baten en lasten;
  • een opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  • een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon en
    de niet-gedeponeerde jaarrekeningen inzake voorafgaande boekjaren.

Eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Het OM wordt in staat gesteld een bestuursverbod te implementeren op het (voormalig) bestuur en de ontbinding zonder baten mee te laten tellen in de beoordeling van recidive.
Schuldeisers krijgen een inzagerecht in de te bewaren administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.
NB: de beoogde ingangsdatum 1 juli 2023!

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact