Waardering effecten

Geplaatst op 
september 20, 2023

Een BV heeft een effectenportefeuille met beursgenoteerde aandelen. De effectenportefeuille is in waarde gestegen en de BV heeft een verlies geleden in het boekjaar. De waarderingsgrondslag bij is kostprijs of lagere beurswaarde. Mag deze effectenportefeuille ook op hogere beurswaarde worden verwerkt? En mag die waarde dan ook in de aangifte vennootschapsbelasting worden opgenomen?

Dat mag!

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële ( beurs) waarde of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1 BW). Vaak zal (fiscaal) voor de eerste waarderingsgrondslag gekozen worden omdat deze een zo laag mogelijk waarde laat zien. Hierbij is wel verplicht (RJK-B6-107) om in het geval dat de reële waarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, in de toelichting deze hogere reële waarde te vermelden.
De vennootschap kan kiezen om beursgenoteerde effecten tegen de reële waarde te waarderen. Hierbij is verplicht in de toelichting de afwijking ten opzichte van de verkrijgingsprijs te vermelden en de invloed ervan op vermogen en resultaat (RJK-B6- 107). Bij deze waardering ontstaan derhalve niet gerealiseerde koersresultaten. Deze moeten in de winst- en verliesrekening verantwoord worden.

Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder ‘waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’. Rente en dividend worden verwerkt onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’.

Stelselwijziging
Het is in deze casus dus mogelijk om door middel van een stelselwijziging de effecten te waarderen tegen de (hogere) reële waarde. In het vorige boekjaar en dus in de aangifte vennootschapsbelasting is de grondslag verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde gebruikt. De vennootschap zal deze stelselwijziging in de toelichting moeten verantwoorden met daarbij vermelding van de gevolgen voor vermogen en resultaat. Let op: Fiscaal mag deze stelselwijziging niet worden gekozen alleen voor een eenmalig voordeel. Het nieuwe gekozen stelsel zal de komende jaren in stand moeten blijven.

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact