Is sporten op kosten van de werkgever nog mogelijk?

Geplaatst op 
juni 10, 2024

In de voortdurende zoektocht naar een gezonde balans tussen werk en privé, is het thema 'welzijn op de werkplek' relevanter dan ooit. Een aspect hiervan, het onbelast vergoeden van sporten door de werkgever, verdient aandacht vanwege de aanscherping van de regelgeving in 2022. Met de nieuwe regels lijkt het alsof de mogelijkheden voor werkgevers om het sporten van werknemers te ondersteunen beperkt zijn. Echter, onder bepaalde voorwaarden is het nog steeds mogelijk.

Dit artikel verkent de huidige stand van zaken en biedt inzicht in hoe werkgevers alsnog kunnen bijdragen aan de fysieke gezondheid van hun medewerkers, met een specifieke focus op werkgerelateerde gezondheidsklachten zoals RSI. Samenwerking tussen HR, bedrijfsarts en werknemers is cruciaal om de beschikbare mogelijkheden optimaal te benutten.

De kern van de aanscherping
Vanaf 2022 is de fiscale vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen door werkgevers beperkt tot verplichte arbovoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die specifiek gericht zijn op het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s. Op het eerste gezicht lijkt sporten, zelfs onder begeleiding van een fysiotherapeut, hier niet onder te vallen omdat het primair de algemene gezondheid bevordert en niet direct gerelateerd is aan arbeidsrisico's.

De uitzondering op de regel
Niettemin biedt de praktijk ruimte voor interpretatie. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld RSI-klachten ontwikkelt door langdurig computerwerk en op advies van de bedrijfsarts gaat sporten bij een fysiotherapeut, kan deze situatie als uitzondering op de regel worden beschouwd. De sleutel tot het alsnog onbelast kunnen vergoeden van dergelijke sportactiviteiten door de werkgever, ligt in het aannemelijk maken dat deze voorziening:

Direct bijdraagt aan de behandeling van werkgerelateerde gezondheidsklachten en de re-integratie van de werknemer.
In overeenstemming is met de huidige wetenschappelijke inzichten en professionele normen op het gebied van gezondheid en arbeidshygiëne.

Het adviseren van deze voorziening door een bedrijfsarts speelt hierin een cruciale rol.

Conclusie: mogelijkheden binnen de grenzen
Hoewel de aangescherpte regels de mogelijkheden voor werkgevers lijken te beperken, is er binnen de huidige fiscale kaders ruimte voor maatwerkoplossingen die bijdragen aan het welzijn van werknemers. Werkgevers dienen echter zorgvuldig te documenteren hoe dergelijke voorzieningen bijdragen aan de behandeling van werkgerelateerde gezondheidsrisico's en de re-integratie van de werknemer. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen HR, bedrijfsarts en andere relevante professionals.

Zo blijft belastingvrij sporten op kosten van de werkgever mogelijk!

Geïnspireerd door dit artikel of heb je er vragen over?

Neem dan contact met ons op!
Contact